Treasure

ฝากหลักฐานว่าเมียวเอะเคยมีชีวิตอยู่ ผ่านสมบัติวัดที่สืบทอดแด่คนรุ่นหลัง

เซะคิซุยอิน

 • สมบัติของประเทศ
 • สิ่งก่อสร้าง

เมียวเอะ โชนิน จุโจ ซะเซน

 • สมบัติของประเทศ
 • ภาพวาด

คิโบะริ โนะ คุจิ

 • ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
 • งานแกะสลัก

บุซึเกน บุซึโมะ โซ

 • สมบัติของประเทศ
 • ภาพวาด

รูปปั้นเบียกโคชิน

 • ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
 • งานแกะสลัก

รูปปั้นเซนเมียวชิน

 • ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
 • งานแกะสลัก

โชจู จินบุซึ กิกะ

 • สมบัติของประเทศ
 • ภาพวาด

เคะกอนชู โซชิ เอะเดน

 • สมบัติของประเทศ
 • ภาพวาด

เทนเร บังโช เมกิ

 • สมบัติของประเทศ
 • Books