Teachings of saint Myoe

อะรุเบะคิโยวะ ที่พระเมียวเอะต้องการบอกท่าน

พระเมียวเอะผู้สร้างวัดโคซังจิได้เหลือคำว่า "อะรุเบะคิโยวะ" ไว้ ซึ่งเป็นคำสอนที่มีความหมายว่า ให้ถามตัวเองว่าในเวลานั้น ในสถานที่นั้น "ควรจะเป็นอย่างไร" และขอให้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องเหมาะสมกับคำตอบนั้น วัดโคซังจิให้ความสำคัญกับคำสอนนี้ จึงขอให้ท่านที่มาสักการะโปรดคิดไตร่ตรองว่า "ควรเป็นอย่างไร" ในระหว่างที่เข้ามาสักการะด้วย

Temple Treasures

ฝากหลักฐานว่าเมียวเอะเคยมีชีวิตอยู่ ผ่านสมบัติวัดที่สืบทอดแด่คนรุ่นหลัง

เซะคิซุยอิน

  • สมบัติของประเทศ
  • สิ่งก่อสร้าง

เมียวเอะ โชนิน จุโจ ซะเซน

  • สมบัติของประเทศ
  • ภาพวาด

คิโบะริ โนะ คุจิ

  • ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
  • งานแกะสลัก